Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.3113; №510.3193; №510.3194

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците Иван Тодоров Стриков и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-68/03.10.2013 г. подадено от Добрин Георгиев Костов, относно новообразувани имоти:

-№510.3113 - включващ

- част от имот №510.25 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Веселин Тодоров Венков, с удостоверение № 2259/11.10.1994 г.;

- имот №510.26 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Димитър Илиев Бобев, с удостоверение № 75/17.01.1990 г.;

и част от имот №510.27 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Илия Стойков Димитров, с удостоверение № 810/15.07.1994 г.;

 -№510.3193 - включващ

част от имот №510.59 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записан на Стефан Николов Христов, с удостоверение №2121/18.12.1989 г.

-№510.3194 - включващ

- част от имот №510.53 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Раинка Герасимова Матеева, с удостоверение № 2636/15.11.1994 г.;

- част от имот №510.56 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Милко Неделчев Геров, с удостоверение № 2159/22.12.1989 г.;

и част от имот №510.57 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Емил Савов Апостолов, с удостоверение № 3439/18.02.1998 г.;

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.