Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - -№510.443; №510.3104; №510.3214

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците Неделчо Добрев Неделчев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-63/10.09.2013 г. подадено от Добри Неделчев Добрев, относно новообразувани имоти:

-№510.443 - включващ –имот №510.443 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Янко Георгиев Стойков, с удостоверение №2181/25.12.1989 г.;

-№510.3104 - включващ –имот №510.313 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Рада Георгиева Димитрова, с удостоверение №1771/01.11.1989 г.;

-№510.3214 - включващ – имот №510.433, по помощния план на местност ”Черноморска панорама” - записани на на Иван Николов Ненчев, с удостоверение №228/07.03.1990 г.;

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.