Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.719

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

 

Уведомява се Моско Петров Атанасов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №103/14.06.2013г. на Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 и във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ за одобряване оценка на придаваеми площи към НИ №510.719 по плана на новообразуваните имоти на част от селищно образувание „Черноморска панорама”/ ”Перчемлията”, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна във връзка със заявление с вх. № УТ 53-38/18.04.2013 г. подадено от Георги Тодоров Динев.

 

Заповед № 103 от 14.06.2013 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.