Местност „Старите лозя”, - №79.477

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Жеко Славов Стоянов и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-55/22.08.2013 г. подадено от Стоян Кателиев Стоянов, относно новообразуван имот с №79.477, включващ:

- част от имот №790108 по помощния план на местност ”Старите лозя” – записан на Петър Борисов Михалев, вид документ – прот.17 от 31.10.1970 г.;

- част от имот №790109 по помощния план на местност ”Старите лозя” – записан на  Стоян Кателиев Стоянов, без документ;

- част от имот №790110 по помощния план на местност ”Старите лозя” – записан на н-ци на Ганчо Демиров Симов, без документ;

- част от имот №790111 по помощния план на местност ”Старите лозя” – записан на н-ци на Тодор Славов Войнов, без документ;

- част от имот №790112 по помощния план на местност ”Старите лозя” – записан на  Атанас Желязков Златев, без документ;

 

по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище с.Слънчево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-11-7706-57 от 11.02.2011 г.на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.