Местност С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.92

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образование „Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.

            Уведомява се Мариела Маринова Гатева , че е издадена заповед №163/01.08.2013 г. Кмета на Община Аксаково, по реда на §4к ал.8, т.1  от ПЗР ЗСПЗЗ за  имот №506.92 по имоти /ПНИ/ на селищно образование „Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-205/08.08.2007 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №163/01.08.2013 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.