Местност „Вълчан чешма” - №509.2051

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

 

            Уведомяват се наследниците на Иван Костадинов Кирязов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-53/16.08.2013 г. подадено от Радка ламбова Граматикова, относно новообразуван имот №509.2051, включващ :

- част от имот №501.1857 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на Ганчо Стоянов Недялков, записан с други  1  от   12.05.1999 г., РС - Варна, 

- имот №501.1856 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на на Петко Г.Петков, без документ,

- имот №501.1855 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на неидентифициран собственик,

- имот №501.1854 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на Стоян Георгиев Иванов, записан с други  1  от   20.01.1981 г.,

- имот №501.1857 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на н-ци на Ганчо Стоянов Недялков, записан с други  1  от   12.05.1999 г., РС – Варна и

- част от имот №501.1852 по помощния план на местност ”Вълчан чешма”записан на неидентифициран собственик,

по ПНИ на  местност „Вълчан чешма”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-12-7706-235 от 15.08.2012 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.