Местност Черноморска панорама” - бивш имот 290

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Черноморска панорама”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Андон Щерев Андонов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4а и §4б от ПЗРЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх. № 9400-603/16.07.2013 г. подадено от Атанас Алексиев Андонов, относно бивш имот 290, записан на наследниците на Андон Щерев Андонов, включващ части от:

- част от НИ №510.604 по плана на новообразуваните имоти  на местност ”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, част от СО „Черноморска панарома”, землище с.Кичево, общ.Аксаково;

 - част от НИ №510.605 по плана на новообразуваните имоти  на местност ”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, част от СО „Черноморска панарома”, землище с.Кичево, общ.Аксаково;

- част от НИ №510.607 по плана на новообразуваните имоти  на местност ”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, част от СО „Черноморска панарома”, землище с.Кичево, общ.Аксаково;

- част от НИ №510.608 по плана на новообразуваните имоти  на местност ”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, част от СО „Черноморска панарома”, землище с.Кичево, общ.Аксаково;

- част от НИ №510.609 по плана на новообразуваните имоти  на местност ”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, част от СО „Черноморска панарома”, землище с.Кичево, общ.Аксаково;

- част от НИ №510.610 по плана на новообразуваните имоти  на местност ”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, част от СО „Черноморска панарома”, землище с.Кичево, общ.Аксаково;

- част от НИ №510.611 по плана на новообразуваните имоти  на местност ”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, част от СО „Черноморска панарома”, землище с.Кичево, общ.Аксаково;

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4а от ПЗРЗСПЗЗ за изплащане на обезщетение за горецитираният имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.