Местност "Черноморска панорама” - №№ 37099.510.3167, 37099.510.3168 и 37099.510.3173

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част от СО „Черноморска панорама”, КР 510, землище с.Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Калю Костадинов Калчев, „БРИТБУЛ ДЕЙЖЪР ПООТЪРТИС” ООД, Иван Йорданов Иванов, Недялко Калев Недялков и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за имоти с №№ 37099.510.3167, 37099.510.3168 и 37099.510.3173 по ПНИ на част от СО „Черноморска панорама”, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповеди на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.