Местност "Старите лозя" - №500.428

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Старите лозя”/, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се Стоян Атанасов Стоянов, Денка Цокова Славова, Пламен Живков Славов, Марияна Живкова Стефанова и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 49/08.04.2013 г.  и  50/08.04.2013 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4з и 4в от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на трайни насаждения и други подобрения в новообразуван имот №500.428  по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областния управител на област Варна,  във връзка със заявление с вх. № УТ 53-121/19.07.2012 г. подадено от Марийка Костова Славова.

Заповеди №№ 49/08.04.2013 г.  и  50/08.04.2013 г. на Кмета на община Аксаково подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

      

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.