Местност „Старите лозя”, - №79.171

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

            Уведомяват се Веселина Кирчева Димитрова и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед № 52/08.04.2013 г. на Кмета на община Аксаково,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката за  новообразуван имот с №79.171 по ПНИ на местност „Старите лозя”, землище с.Слънчево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-11-7706-57 от 11.02.2011 г.на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-154/27.11.2012 г. подадено от Кателия Маринов Митев

Заповед № 52/08.04.2013 г. на Кмета на община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.