Местност „Вълчан чешма” - №№509.2102 и 509.2174

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Никола Атанасов Кавалджиев и всички заинтересувани лица, че на 29.04.2013 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-18/29.04.2013г. подадено от Георги Кирилов Георгиев, относно новообразувани имоти с №№509.2102 и 509.2174 , включващи части от имоти:

- №1643 - записани на н-ци Добри Димитров Димов,

- №1654– записани на неидентифициран собственик,

- №1655 – записан на н-ци на Георги Кирилов Георгиев,

- №1656 – записан на н-ци на Стоян Антонов Кавалджиев,

- №1657 – записан на н-ци на Николай Атанасов,

- №1658 – записан на н-ци на Евгени Атанасов и

- №1659 - записани на неидентифициран собственик,

по КП от помощния план на местността към ПНИ, одобрен със заповед №РД-12-7706-235/15.08.2012 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.