Местност ”Припешки тераси” - №10.250,10.249,10.160 и 10.159

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност ”Припешки тераси”, КР 10, землище с.Припек, община Аксаково.

            Уведомява се Еленка Кирова Христова, че са издадени заповеди №11,12,13 и 14/25.01.2013 г. Кмета на Община Аксаково, по реда на §4з и §4в от ПЗР ЗСПЗЗ върху новообразувани  имоти №10.250,10.249,10.160 и 10.159 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Лозите ”,част от селищно образование „Лозите” КР 501, землище с.Кичево, област Варна, одобрен със заповед №229/10.02.2000 г. на Областния управител на област с административен център Варна .

 

Заповеди №11,12,13 и 14/25.01.2013 г. на Кмета на Община Аксаково подлежат на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.