Местност „Ментеше”, КР 49


ОБЯВЛЕНИЕВъв връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр.30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилаганеплана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяватсе всички заинтересовани лица, че на 16.12.2010 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ55-13/16.12.2010 г. подадено от Иванка Димитрова Маркова, относно НИ №49.29по ПНИ на местност „МЕНТЕШЕ”,землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед пореда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценка на придаваеми части към горецитирания имот.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел. Димитрова


Начало


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.