Местност "Ментеше" -№ 49.323 и № 49.533

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

Уведомяват се повторно Мария Георгиева Стойкова, с адрес: гр.Варна, ул.”Ж.Кюри” №44, Марийка Якимова Гайдарджиева, с адрес: гр.Аксаково, ул.”М.Иванов” №16, Снежинка Александрова Гайдарджиева, с адрес: гр. Варна ул. „Поп Харитон” №79,че във връзка със заявление с вх. № УТ 70.1-9/16.07.2012г., подадено от Мария Георгиева Стойкова, към което е приложен проект за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-10-7706-269/20.09.2010г. на областен управител Варна, в частта относно имоти № 49.323 и № 49.533.

Проектът е гледан на заседание на комисията, назначена със заповед №792/29.10.2012г. на Кмета на община Аксаково, провело се на 30.11.2012 г.  Комисията няма забележки по техническата част и оформлението на проекта. Изменението попада под разпоредбите на §4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В14-дневен срок от настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта, който се намира на ет.4, ст.1 в административната сградата на община Аксаково, област Варна.

 

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.