Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - № 506.167-повторно

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Панорама І, ІІ, ІІІ ”, землище с.Осеново, община Аксаково.

Уведомява се повторно Мария Колева Желева, като пълномощник на „РОМАРИН 3” ООД, с адрес: гр.Варна, бул.”Княз Борис І”  №33, ет.2, че във връзка със заявление с вх. № УТ 53.1-3/4/04.05.2012г., подадено Мария Миткова Владева, Венета Тодорова Баева и Ренета Миткова Топалова, към което е приложен проект за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Панорама І, ІІ, ІІІ”, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-07-7706-205/08.08.2007г. на областен управител Варна, в частта относно имот № 506.167.

Проектът е гледан на заседание на комисията, назначена със заповед №792/29.10.2012г. на Кмета на община Аксаково, провело се на 09.11.2012 г.  Комисията няма забележки по техническата част и оформлението на проекта. Изменението попада под разпоредбите на §4к, ал.8, т.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В14-дневен срок от настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта, който се намира на ет.4, ст.1 в административната сградата на община Аксаково, област Варна.

 

  

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.