Местност „Сухата чешма" - №504.718

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност ”Сухата  чешма ”,част от селищно образование „Могилите” КР 504, землище с.Кичево, община Аксаково.

            Уведомява се Милка Димитрова Алексиева  и Румяна Димитрова Докузанова, че е издадена заповед №261/18.06.2012 г. Кмета на Община Аксаково, по реда на §4к ал.7 и §4з ал.2 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване  оценка на 108 кв.м. придаваема площ към новообразуван  имот №504.718 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Сухата  чешма ”,част от селищно образование „Могилите” КР 504, землище с.Кичево, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-371/21.12.2010 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №261/18.06.2012 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.