Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Дата на публикуване: 16.04.2021 08:34

 1. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях - Текуща страница
 2. Изменение на план на новообразувани имоти
 3. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
 4. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 5. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 6. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 7. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 8. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 9. Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
 10. Одобряване на подробен устройствен план
 11. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 12. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 13. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 14. Одобряване изменението на кадастрален план
 15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 16. Издаване на разрешение за строеж
 17. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 18. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 19. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 20. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 21. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 22. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 23. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 24. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 25. Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
 26. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 27. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 28. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 29. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 30. Издаване на виза за проектиране
 31. Издаване на скици за недвижими имоти
 32. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития