Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Дата на публикуване: 16.04.2021 08:34

  1. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение - Текуща страница
  2. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
  3. Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
  4. Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
  5. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
  6. Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
  7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
  8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
  9. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
  10. Издаване на заповед за изземване на имот

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития