Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Дата на публикуване: 16.04.2021 08:34

 1. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - Текуща страница
 2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 3. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 4. Промяна в актовете за гражданско състояние
 5. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 6. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 7. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 8. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 9. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 11. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 12. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 13. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 14. Припознаване на дете
 15. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 16. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 17. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 18. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 19. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 20. Възстановяване или промяна на име
 21. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 22. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 23. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 24. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 25. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 26. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 27. Издаване на удостоверение за семейно положение
 28. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 29. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 30. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 31. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 32. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 33. Издаване на удостоверение за наследници

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития