Харта на клиента на община Аксаково

Дата на публикуване: 16.09.2020 13:45

УТВЪРЖДАВАМ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО :

 

........................./инж. АТ. СТОИЛОВ/

 

 

 
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО


Хартата на клиента се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение на Министерски съвет № 465 от 09.07.2002г. и Планът за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приет с Решение на Министерски съвет № 671 от 2003г.

 

Следвайки основните принципи на административното обслужване, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.

 

Основните цели, които екипа на общинска администрация – Аксаково си поставя са:

 • подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
 • намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

 

Стратегически цели на административното обслужване в Общинската администрация – Аксаково:

 • Въвеждане на „Комплексното административно обслужване“ в Община Аксаково - обслужване, при което административната услуга се извършва от администрацията, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
 • Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.
 • Съвместна работа с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги съобразени с изискванията на потребителите.
 • Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.
 • Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване.

 

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • с професионализъм да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;

 

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.
 • да подавате Вашите молби, жалби и др. в писмена форма с посочване на трите имена на заявител, адрес за кореспонденция, телефон и надлежно подписани

 

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината - гр. Аксаково, обл. Варна, ул. "Георги Петлешев" № 58Б;
 • като ни пишетие на интернет адрес [email protected]
 • като използвате телефоните на общината - 052/76-20-66;
 • можете да оставите Вашите писмени анкетни карти за коментари, похвали или оплаквания в анкетна кутия за коментари, похвали или оплаквания в Центъра на услуги и информация на гражданите;
 • можете да оставите Вашите жалби и сигнали за корупция в общинска администрация  в пощенската кутия за сигнали срещу корупция в Центъра на услуги и информация на гражданите;
 • информация можете да получавате всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • подробности за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете видите на таблата в Центъра за административно обслужване, както и да намерите по всяко време чрез Интернет на адрес: www.aksakovo.bg;

Ако потребителите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна. Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби приети от Общински съвет – Аксаково. Всички действащи Наредби  на територията на община Аксаково са достъпни чрез интернет - страницата на община Аксаково.

 

 

Важно е да се знае:

 • Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

 


Вместо Заключителни разпоредби

 

Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване. Настоящата Харта не е нормативен акт  - тя не създава права или задължения и въз основа на нея не може да се търси юридическа отговорност, но тя ангажира морално всички служители на Общинска администрация - Аксаково да я спазват и да изпълняват задълженията си с грижата за Вас. Предназначението на тази Харта е да разясни на гражданите основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по-високи стандарти в административното обслужване. Общинска администрация – Аксаково следвайки принципите на законност, откритост, отговорност е създала условия за осъществяване правото на организациите и гражданите да правят предложения и да отправят сигнали за подобряване на дейността й, както и да подават жалби и молби за защита на техните права и законни интереси. Упражняването на правата и свободите на всеки от нас не следва да бъде във вреда на обществените интереси и интересите на други лица.

 

Настоящата Харта е отворена за изменения и допълнения, съобразени с Вашите нужди и изисквания и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

 

 


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития