Уведомления Дирекция УТ

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
01.07.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                          план за застрояване за имот с идентификатор 37099.17.27 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване на режим, начин, характер и параметри на застрояване в имотита за изграждане на гробищен парк.                                                                                                                                                    Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
19.06.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:          за изменение на действащия план на с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VI-130 и VII-129 в кв.41, състоящо се в промяна на регулацията между тях по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ и поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти пл.№ 129, 130 и пл.№ 127 и 128 в частта на УПИ VI-130 и VII-129, при което се образуват четири нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXIX-130...

Съобщение
18.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомяваме Маринка Георгиева, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-40/14.04.2020 г., подадено от Николина Вичева, с искане за изменение  кадастралния план на с.Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV15 в кв.15 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда. Вследствие на изменението, имоти пл.№15 и 16 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№135, 136 и 137. Проектният номер на имота включен в УПИ...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.06.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        план за застрояване за имот с идентификатор 11702.50.8 по КК на с.Водица, общ.Аксаково, обл.Варна, предвиждащ делба на имота и установяване режим, начин, характер и параметри на застрояване и конкретно отреждане на новообразуваните имоти „за складова дейност“.                                                                                      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.06.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменението на действащия регулационен план на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна за част от кв.51, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии на УПИ XII-324 в съответствие със съществуващите граници между имоти с идентификатори 37099.505.615 и 37099.505.461 и 37099.505.617 по КК на с.Кичево, при което се образуват три нови урегулирани поземлени имота: УПИ XI-461, XIII-617 и XVII-615 – отреден за жилищно строителство.                                                                                                           Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на...

Съобщение
11.06.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ                На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, уведомяваме Тодор Дюлгеров, че е издадена Заповед №317/11.05.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадасралния план на с.Слънчево, общ.Аксаково, състоящо се в образуването на три нови имота, съгласно съдебна делба,  вследствие на което, имот пл.№284 се заличава и от него се образуват три имота с нови пл.№№561, 562 и 563.            В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.