Местност „Лозите”

Местност „Лозите” - №501.227
06.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на част от селищно образувание(СО) „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково. Уведомяват се и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ53-23/01.07.2020 г. подадено от Веселин Иванов, чрез пълномощник, относно новообразуван...

Местност „Лозите” - №501.186
01.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна територията”  при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед по реда на §4 з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково. Уведомяват се Магдалена Цонева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 37/29.05.2020 г. на Кмета на община Аксаково за утвърждаване оценката на 132 кв.м. придаваеми части към...

Местност „Лозите” - № 501.231
23.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Илия Петров Стоянов(като собственици на стар имот №159 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения...

Местност „Лозите” - №501.186
21.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково.          Уведомяват се наследниците на Никола Димитров Камбуров (като собственици на стар имот №78 по ПКП/)  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-11/07.05.2020 г. подадено от Лилия...

Местност „Лозите” - №501.250
21.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Георги Янев Барбов (като собственици на стар имот №59 по ПКП/)  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-13/12.05.2020 г. подадено от Александър Павлов, относно...

Местност „Лозите” - №501.186
14.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково.           Уведомяват се наследниците на Никола Димитров Камбуров (като собственици на стар имот №78 по ПКП/)  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-11/07.05.2020 г. подадено от Лилия...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.