Местност "Терасите”

Местност "Терасите” - №100.1539
03.01.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, на Пенка Василева Вутова – Соколова, Петър Атанасов Цеков, Велислава Атанасова Божилова и Недка Иванова Иванова, че е издадена заповед № 410/15.11.2017г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.13 от ПЗР ЗСПЗЗ за изменение на ПНИ на част СО „Терасите”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта за имот №100.1539.                         Заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен...

Местност "Терасите” - № 100.1566
09.11.2017
Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.               Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка със заявления с вх.№ УТ 53.3-19/12.10.2017 г., подадено от Даниела Красимирова Илиева, относно новообразуван имот № 100.1566, включващ - ...

Местност „Терасите” - №№100.1582 и 100.1583
08.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че издадена заповед по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Пенка Тодорова Игнатова и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди № № 275 и 276 от 09.08.2017 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7...

Местност "Терасите” - №100.210, 100.1627 и 100.1628
11.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че са издадени заповеди за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, а именно:             Уведомява се Николина Николова Георгиева, че е издадена заповед № 149/31.05.2017г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.13 от ПЗР ЗСПЗЗ за изменение на ПНИ на т СО „Терасите”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта за имоти №100.210, 100.1627 и 100.1628.                         Заповедта подлежи...

Местност "Терасите” - №100.1549, №100.1550
23.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Георги Иванов Желев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-83/19.06.2017 г. подадено от Гина Стоянова Вълкова,...

Местност "Терасите” - №100.1582
21.06.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Вълчо Георгиев Вълчев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-79/12.06.2017 г. подадено от Петранка Стоянова Стоилова,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.