Местност „Над асфалта”

Местност „Над асфалта” - №103.1608
12.02.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Уведомяват се наследниците на Илия Димитров Трендафилов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-4/02.02.2018  г. подадено от Мариана...

Местност „Над асфалта” - №103.1600
26.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Тодор Стойчев Субашев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-117/15.09.2017 г. подадено от Димитричка Христова Николова,...

Местност „Над асфалта” - №103.1612
13.09.2017
  ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта““, КР 103, землище гр.Аксаково, община Аксаково.             Уведомява се Марин Добрев Иванов, че е издадена заповед №206/16.06.2017г. за одобряване оценката на трайни насаждения и подобрения, попадащи в НИ №103.1612 и представляващи част от ПИ №103.116 по ПКП към ПНИ на местност „Над асфалта““, КР 103, землище...

Местност „Над асфалта” - №103.1610
21.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                     Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Йорданка Николова Ганева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 211/16.06.2017 г. на Кмета на Община Аксаково,  на основание §4з и §4в от ПЗР ЗСПЗЗ, за създадените трайни насаждения...

Местност „Над асфалта” - №103.1610
09.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Костадин Янев Горанов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертни оценки на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-29/26.10.2016 г. подадено от...

Местност „Над асфалта” - №103.1612
09.03.2017
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Костадин Янев Горанов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертни оценки на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-30/26.10.2016 г. подадено от...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.