Местност "Ментеше"

Местност „Ментеше”, - №№ 49.465, 49.467 и 49.529
15.12.2011
  О Б Я В Л Е Н И Е     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ55.1-27/01.12.2011г., подадено от Иван Демиров Иванов започва процедура по издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7, от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността на наследниците на Каля Стоянова Дюлгерова върху новообразувани имоти №№ 49.465, 49.467 и 49.529 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед №...

Местност „Ментеше”,№49.513 , №49.546
13.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.           Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-25/26.10.2011 г. подадено от Татяна Димитрова Николова и Юлиян Димитров Трендафилов, относно: 1.Новообразуван имот  №49.513 , включващ: - част от имот №83 по помощния план на...

Местност „Ментеше”, №49.600
05.12.2011
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ55.1-6/28.06.2011г., подадено от Павлина Янева Коларова и Недялка Кирякова Димова започва процедура по издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7, от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот №49.600 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г. на областен управител Варна и изменен със заповед №717/15.09.2011Г. НА Кмета на община Аксаково, издадена на основание §4к,...

Местност „Ментеше”, №49.541
11.11.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Ментеше”, КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.           Уведомяват се Димитър Георгиев Атанасов, Добрин Сотиров Николов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 788/11.10.2011 г. на В.И.Д.Кмет на Община Аксаково,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за въстановяване на  новообразуван имот №49.541 по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен...

Местност „Ментеше”, №49.531
11.11.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Ментеше”, КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.           Уведомяват се Валентина Тодорова  Димитрова, Светла Тодорова Момчилова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 786/11.10.2011 г. на В.И.Д.Кмет на Община Аксаково,  на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, за въстановяване на  новообразуван имот №49.531 по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед...

Местност „Ментеше”, -№49.261
28.10.2011
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.           Уведомяват се наследниците на Димитър Иванов Василев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55-25/26.08.2011 г. подадено от Никола Димитров Вазов, относно новообразуван имот  №49.261,  по ПНИ на местност „Ментеше”, землище...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.