Съобщения екология

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
29.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, с площ 1593 кв.м. в землището на с. Кичево, община Аксаково.       С Възложител : Силвия Сълкова   С адрес: гр. Варна, ул. „Кръстю...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
25.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на газово стопанство за компресиран природен газ за резервно захранване на завод за полипропиленово фолио“ в ПИ с идентификатор 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: „ ПЛАСТХИМ Т“ АД   ул. „Хан Аспарух“ №97, гр. Тервел   Информацията е достъпна в Информационния център,...

Обява за инвестиционно предложение
19.06.2020
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-193/16.06.2020 г., уведомление за: „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, с площ 1593 кв.м. в землището на с. Кичево, община Аксаково.   С Възложител : Силвия Сълкова С адрес: гр. Варна, ул. „Кръстю Мирски“ №19, ап.10     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна,...

Обява за инвестиционно предложение
10.06.2020
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под                            № 3200-183/03.06.2020 г., уведомление за: „Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел делба на ПИ 87518.27.122 и конкретно отреждане „за жилищно строителство“ на новообразувани имоти: ПИ №№87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317, 87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия с обща площ 7238 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10 m.)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м.,...

Обява за инвестиционно предложение
10.06.2020
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-180/02.06.2020 г., уведомление за: „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор №67489.18.711 в землището на с. Слънчево, община Аксаково.   С Възложител : „Манекс сън“ АД, с. Слънчево С адрес: гр. Варна, ул. „27-ми юли“ №68     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Обява за инвестиционно предложение
18.05.2020
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-2/ 14.05.2020 г., уведомление за: „Проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20/0.4 кV“ за електрозахранване на ПИ 40590.33.5, местност „Кавак дере“, по КК на с. Куманово, община Аксаково. С Възложител : „Ауто Партс 07“ЕООД, гр. Варна   С адрес: гр. Варна, кв. „Младост“, бл. 129, вх.1, ет.9, ап.26     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.