Съобщения

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"
01.07.2020
  С П И С Ъ К   на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура"   Владимир  Лалов Силвия  Петрова Марио  Дойчинов     Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 08.07.2020 г. от 14.00 ч.  в Залата на  ет. 1 в сградата на Община Аксаково, ул. Г. Петлешев № 58 Б.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: НАДКА СИМЕОНОВА  

Заповер №456/ 25.06.2020 -
25.06.2020
Заповер №456/ 25.06.2020

Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
23.06.2020
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 01.07.2020г. до 06.07.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково – 01.07.2020г., резервен ден 02.07.2020г.; - с. Слънчево – 03.07.2020г., резервен...

Kонкурс за длъжността Началник отдел „Архитектура”
12.06.2020
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АРХИТЕКТУРА”              Общинска администрация при Община Аксаково, гр.Аксаково, обл.Варна, ул. Г.Петлешев 58 Б, тел. 052 76 20 40, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 421/11.06.2020 г.  на Кмета на Община Аксаково   ОБЯВЯВА КОНКУРС:   За длъжността Началник отдел „Архитектура” Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: 2.1.Образование – висше с минимална образователна степен – магистър; 2.2. Специалност  - „Архитектура“; 2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността –  ІІІ младши; 2.4. Минимален професионален опит – 4 години. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са: 4.1.Заявление...

Работно време на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав" в з-ще на с. Въглен през Велиденските празници
16.04.2020
Уведомявам Ви, че  "Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав" в з-ще на с. Въглен, през Великденските празници ще бъде със следното работно време: Клетка 1 за депониране на отпадъци - на 19 и 20.04.2020г. - от 08,00ч до 13,00ч; - Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и Инсталация за рециклиране на строители отпадъци - от 17 до 20.04.2020г. - почивни дни.  

Проект - „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“
17.02.2020
„Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001 по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“- «Инвестиции в образование и заетост»   Община Аксаково стартира нов проект „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001. Проектът цели устойчиво интегриране на пазара на труда, предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.