Обс - Съобщения

Съобщение
29.06.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 11/25.06.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 11.9./ 25.06.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с           чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV от съществуващ...

Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
17.06.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 18.06.2020г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/17.06.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/17.06.2020г. относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“ на Община Аксаково за 2019г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –...

Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
11.06.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.06.2020г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.” Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32490.31.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изворско, Община Аксаково, целият с площ 63 897 кв.м. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 54145.502.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, община Аксаково, целият с площ 1209...

Съобщение за заседание на ПК на 29.05.2020г.
27.05.2020
С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ   На 29.05.2020г. от 14:00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и  следприватизационен контрол” и П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД: Относно: Инвестиционно намерение за обновяване на оборудване и прекратяване на част от дейностите на фирма „Пластхим –Т“ АД в имот с административен адрес гр. Аксаково, ул. „Добруджа“ № 21.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/  

Съобщение за заседание на ПК на 21.05.2020г.
15.05.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 21.05.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-185/05.05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 460 кв.м. ид. части от УПИ Х-349, кв. 12 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1305 кв. м. по заявление на Димитър Димитров. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за...

Съобщение за заседание на ПК - 24.04.2020г.
24.04.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 30.04.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-176/23.04.2020г., относно: Съгласие за отпочване на процедура за промяна на републиканската транспортна схема и откриване на нова междуселищна автобусна линия. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/    

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.