Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК на 29.05.2020г.
27.05.2020
С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ   На 29.05.2020г. от 14:00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и  следприватизационен контрол” и П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД: Относно: Инвестиционно намерение за обновяване на оборудване и прекратяване на част от дейностите на фирма „Пластхим –Т“ АД в имот с административен адрес гр. Аксаково, ул. „Добруджа“ № 21.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/  

Съобщение за заседание на ПК на 21.05.2020г.
15.05.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 21.05.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-185/05.05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 460 кв.м. ид. части от УПИ Х-349, кв. 12 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1305 кв. м. по заявление на Димитър Димитров. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за...

Съобщение за заседание на ПК - 24.04.2020г.
24.04.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 30.04.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-176/23.04.2020г., относно: Съгласие за отпочване на процедура за промяна на републиканската транспортна схема и откриване на нова междуселищна автобусна линия. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/    

Съобщение за заседание на ПК на 23.04.2020г.
15.04.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На 23.04.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/10.04.2020г., относно: Допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Aксаково“.     Време за дезинфекция: 13.30 – 13.45 часа   2. На 23.04.2020г. от 13:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково...

Съобщение
01.04.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 8/26.03.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следните решения:   Решение № 8.17/ 26.03.2020г.   Разрешава изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково в частта му относно кв.114, кв.112 в частта на УПИ ХХХ-1843, ХХХІ-1844, ХХVІІ-1116 и ХХVІ-1117 и улица м/у ОТ 324-326-328 по действащия ЗРП на гр. Аксаково, съгласно представената скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ.   Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработване на проект...

Съобщение за заседание на ПК - 19.03.2020
12.03.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 19.03.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/06.03.2020г., относно: Разглеждане и приемане на „Програма за намаляване риска от бедствия на община Аксаково“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/10.03.2020г., относно: Отчет за дейността на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ /МКБППМН/ към Община Аксаково за календарната 2019 година.     На 19.03.2020г. от 14:00 часа ще...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.