Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК на 19.11.2020г.
13.11.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

 

 1. На 19.11.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-486/09.11.2020г., относно: Задължителна предучилищна подготовка на 4 – годишните деца в детските градини, разположени на територията на Община Аксаково.
 2. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-488/09.11.2020г., относно: Предложение за Програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково през 2021 година.
 3. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-487/09.11.2020г., относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Aксаково.

 

Време за дезинфекция: 13:30 – 13:45 часа

 

 1. На 19.11.2020г. от 13:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния
1.Докладна записка с вх. № ОБС-9500-498/11.11.2020г., относно: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност в местата за отглеждане на селскостопанските животни на територията на община Аксаково.

 

 

Време за дезинфекция: 14:15 – 14:30 часа

 

 1. 19.11.2020г. от 14:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-491/09.11.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Вземане на решение на ОбС – Аксаково за продължаване действието на договора за съвместна дейност между „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД и СМДЛ „ Сити лаб“ ЕООД, считано от 01.01.2021г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-493/10.11.2020г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.09.2020г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-494/10.11.2020г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2020г.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-483/06.11.2020г., относно: Получени командировъчни пари за третото тримесечие на 2020г. на Кмета на Община Аксаково.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-492/09.11.2020г., относно: Застраховане на имот „Център за изложения „Произведено на нашата територия”в УПИ IХ „за обществено обслужване“, кв.5 по плана на с. Климентово, Община Аксаково“

 

Време за дезинфекция: 15:45 – 16:00 часа

 

 1. На 19.11.2020г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-478/05.11.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-469/02.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба при равни квоти на 385 кв.м.ид.ч., от УПИ XXVIII-399, кв. 3 по действащия план на с. Долище, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1400 кв.м.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-497/11.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 110 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 00182.510.1216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.о. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, област Варна, целият с площ 804 кв.м.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-484/06.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба при равни квоти на 15 кв.м.ид.ч. от УПИ II-5, кв. 12 по действащия план на с. Крумово - кв. Пясъчник, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1197 кв.м.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-496/10.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 150 кв.м.ид.ч. включени в УПИ II-167 в кв. 32 по действащия план на с. Водица, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1145 кв.м.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-499/11.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 1403 кв.м.ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 37099.504.1109, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, местност „Сухата чешма“, целият с площ 1405 кв.м.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-501/11.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 230 кв.м.ид.ч. от УПИ ХІІ-260 в кв. 64 по действащия план на с. Ботево, община Аксаково, област Варна, целият с площ 1670 кв.м.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-500/11.11.2020г., относно: Отдаване под наем на помещения с обща площ 21.72 кв.м., представляващи: стоматологичен кабинет с обща площ 11.93 кв.м., антре с площ 2.34 кв.м., склад с обща площ 3. кв.м. и кабинет с WC с обща площ 4.44 кв.м., разположени в сграда „Здравна служба“, на два етажа, цялата с площ 93.8 кв.м., находяща се в УПИ Х -„поща, здравна служба”, кв. 16 по действащия план на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-480/05.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 87518.501.148, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична, община Аксаково, целият с площ 600 кв.м.
 10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-489/09.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ XII – „за обществено обслужване”, кв. 16 по действащия план на с. Въглен, община Аксаково, област Варна, целият с площ 469 кв.м.
 11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-490/09.11.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор № 87518.501.412, по КК и КР на с. Яребична, община Аксаково, област Варна, целият с площ 585 кв.м.
 12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-293/14.07.2020г., относно: Съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, в обхвата на ПИ №№ 32278.37.217, 32278.37.558 и 32278.37.203.
 13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-470/02.11.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453 и 14653.210.454 по КК на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, област Варна.
 14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-504/13.11.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с.Кичево, общ. Аксаково

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.