Съобщения екология
Обява
13.11.2020

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на спортна площадка и ограда“, в УПИ IIпоща, квартал 24, по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково.

Теренът, върху който ще се изгражда площадката представлява обширно заравнено пространство – двор на бивше (недействащо) училище, представляващо УПИ IIпоща, квартал 24, по действащия план на гр. Игнатиево. Площадката и в момента се използва за спортни занимания (футбол), въпреки, че на практика няма подходящи условия за това.

Спортната площадка ще бъде ситуирана в източната част на имота с размери на игрището 22/41,80 м. В допълнение около игрището са развити теренни ивици (зони) за безопасност и са ситуирани три броя поставяеми трибуни с общ брой места 54 от източната страна на игрището.

Строежа е пета категория, съгласно чл. 137 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.

         ИП ще се реализира в УПИ IIпоща, квартал 24, по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково, собственост на общината.

Имота не е  разположени в защитена територия по смисъла на закона за Закона за защитените територии. Терените не засягат елементи на НЕМ, най-близко разположената защитена зона е „Побити камъни”, която отстои на 8 км. от гр. Игнатиево. В близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.

По време на строително-монтажните работи ще се генерират: строителни отпадъци и битови, които ще бъдат третирани съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците.

При експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци, които ще постъпват в организираното сметосъбиране и сметоизвозване на община Аксаково, в частност на гр. Игнатиево.

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.