Уведомления Дирекция УТ
Уведомление
05.11.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ

 

           На основание чл. 61, ал. 1 и чл.18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, уведомяваме Димитър Радев, Станислав Радев, Иван Митев, Лидия Роусопоулоу, Теодора Йорданова, Мария Господинова, Дена Тодорова, Лъчезара Петрова, че е издадена Заповед №738/05.10.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадасралния план на с. Въглен, общ.Аксаково, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIобщ. в кв.37  като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в имота сграда, вследствие на което имот пл.№58 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№354 и 355.

           В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в сградата на Община Аксаково и на електронната страница на Община Аксаково се предоставя възможност да се запознаете със №738/05.10.2020 г. на Кмета на община Аксаково

 

           Приложение: Заповед №738/05.10.2020 г. на Кмета на община Аксаково

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

Директор на дирекция УТ

 

       

Изготвил:

Венелина Лалева, гл.специалист в дирекция УТ

 

 

Съобщено на  05.11.2020 г.

 

Срок за подаване на жалби: 19.11.2020 г.вкл.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.