Новини
Заповед №828 от 29.10.2020
29.10.2020
З  А  П  О  В  Е  Д
 
828
гр. Аксаково 29.10.2020г.

 

 

Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020г., и с оглед необходимостта от прилагане на въведените със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. и Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България, с цел предприемане на мерки за опазване живота и здравето на гражданите и служителите от общинска администрация-Аксаково, и на основание чл.63, ал.9 от Закона за здравето и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 
Н А Р Е Ж Д А М :

 I. За времето на обявената извънредна противоепидемична обстановка от 29.10.2020г. до 30.11.2020г. (включително), както и с оглед високата степен на потенциален риск от заразяване с COVID – 19, обективната невъзможност за спазване на физическа дистанция между посетителите и служителите, предвид спецификата на работа на общинската администрация, предоставянето на услуги на граждани, извършването на касови плащания от тях и приемът им в официално обявените приемни дни на Кмета на Община Аксаково и на служителите от общинска администрация, да се осъществява при спазване на следните противоепидемични мерки:

 

  1. Всички лица, при посещение на административната сграда на Община Аксаково, са длъжни да:

1.1. имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.);

1.2. спазват физическа дистанция от най-малко 1,5 м. от други лица;

1.3. ползват дезинфектант за ръце на входа на сградата;

 

  1. Всички служители от общинска администрация-Аксаково задължително използват защитна маска за лице или предпазен шлем при непосредствено обслужване на гражданите, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра.

 

ІІ. Възлагам на Надка Симеонова – Секретар на Община Аксаково да предприеме необходимите действия за организация и контрол на : пропускателния режим в сградата на община Аксаково, недопускането на посетители повече от 1 (един) човек на 3 (три) кв.м., поставянето на видно място на информационни табели за задължението на спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, както и за осъществяването на контрол по изпълнение на разпорежданията на настоящата заповед и въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. и Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.

 

ІІІ. Отменям изцяло моя заповед № 804 от 23.10.2020г.

 

ІV. Копие от настоящата заповед да се приложи за сведение към моя заповед № 804 от 23.10.2020г.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надка Симеонова – Секретар на Община Аксаково.

 

 

Настоящата заповед да се обяви на официалната интернет страница на Община Аксаково.

 

Копие от Заповедта да се връчи за контрол на Надка Симеонова – Секретар на Община Аксаково и за сведение и изпълнение на:

  • Светлана Добрева – Председател на Общински съвет – Аксаково;
  • Руска Илиева - Зам.-кмет на Община Аксаково;
  • инж. Красимира Дянкова – Зам.-кмет на Община Аксаково;
  • гл. архитект на Община Аксаково;
  • всички Директори на дирекции в Община Аксаково.

 

 

 

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

 

 

Съгласували:

Надка Симеонова   

 

Ирина Добрева

 

 

Изготвил:                                              

Весела Юнакова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.