Новини
Заповед №829 от 29.10.2020
29.10.2020
З  А  П  О  В  Е  Д
 
828
гр. Аксаково 29.10.2020г.

 

 

Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020г., в изпълнение разпорежданията на Заповед № РД-01-626/28.10.2020г. на министъра на здравеопазването, с цел създаване на организация и осъществяване на контрол при прилагане на въведените на територията на Република България противоепидемични мерки, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г., на основание чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 I.Да бъдат въведени временни противоепидемични мерки на територията на община Аксаково, считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г. (включително), а именно:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
 2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.
 3. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.
 4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
 7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 8. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
 9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 10. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
 11. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 12. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

ІІ. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и указанията за прилагането на въведените със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването мерки, публикувани на интернет страниците на министерството на здравеопазването и на съответното министерство, имащо отношение към извършваната дейност.

ІІІ. Възлагам на д-р Лиляна Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково" ЕООД да следи за стриктното спазване и изпълнение на противоепидемичните мерки, мерките за превенция и контрол на инфекциите и разпорежданията на РЗИ - Варна в повереното й здравно заведение.

ІV. Възлагам на Директора на Център за подкрепа и личностно развитие - Аксаково, всички директори на детски градини и училища на територията на община Аксаково да предприемат необходимите действия за създаване на организация за работа и контрол по прилагане на въведените противоепидемични мерки в съответните учебни заведения, детски градини и център.

V. Възлагам на Милен Великов - Началник на РУ „Полиция“ - Аксаково да предприеме необходимите действия за създаване на организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки.

VІ. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници на населените места на територията на община Аксаково и служителите от отдел ПБЗНОРК при Община Аксаково за гр. Аксаково, община Аксаково, да извършват проверки на територията на съответното населено място, относно прилагането на въведените противоепидемични мерки, като отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи, контролни листи или друга подходяща отчетна форма.

VІІ. Възлагам на длъжностните лица по пункт VІ (шести) от настоящата заповед докладват констатациите си от извършените проверки на Димитър Димитров – Началник отдел ПБЗНОРК при община Аксаково, който обобщава резултатите и свежда същите до знанието на Надка Симеонова – Секретар на Община Аксаково.

VІІІ. Отменям изцяло моя заповед № 811 от 26.10.2020г.

ІХ. Копие от настоящата заповед да се приложи за сведение към моя заповед № 811 от 26.10.2020г.

Х. Настоящата заповед влиза в сила от 29.10.2020г.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надка Симеонова – Секретар на Община Аксаково.

 

Настоящата заповед да се обяви на официалната интернет страница на Община Аксаково и да се връчи за контрол на Надка Симеонова – Секретар на Община Аксаково и за сведение и изпълнение на:

 • Милен Великов – Началник на РУ „Полиция“ – Аксаково;
 • Светлана Добрева – Председател на Общински съвет – Аксаково;
 • д-р Лиляна Попова – Управител на „АМЦСМП-Аксаково" ЕООД;
 • Росица Стоилова – Директор на ЦПЛР-Аксаково;
 • всички директори на детски градини и училища на територията на община Аксаково;
 • Руска Илиева - Зам.-кмет на Община Аксаково;
 • инж. Красимира Дянкова – Зам.-кмет на Община Аксаково;
 • Гл. архитект на Община Аксаково и всички директори на дирекции в Община Аксаково;
 • всички кметове и кметски наместници на населени места на територията на община Аксаково;
 • Димитър Димитров – Началник отдел ПБЗНОРК при община Аксаково;
 • Нели Куклева – Началник отдел ХД при община Аксаково.

 

 

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО


 

Съгласували:

Надка Симеонова   

 

Ирина Добрева

 

 

Изготвил:                                              

Весела Юнакова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.