Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
23.10.2020

ОБЯВЛЕНИЕ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам: Тодор Ламбов или неговите наследници, в качеството му на ползвател на НИ 510.667 по ПКП на местност „ Янчова Поляна“, гр. Аксаково и всички заинтересовани лица, че във връзка със стартирала процедура за въвод на ПИ с идентификатор 00182.510.1344, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, СО „Янчова Поляна“, че след извърши оглед с цел оценка на направените подобрения в части от имоти №№ 510.667 и 510.741 /по ПКП/, участващи в образуването на горепосочения имот са издадени заповеди с оценка на създадените трайни насъждения и други подобрения, както следва:

  1. Заповед № 133/09.10.2020 г. оценката на създаданите трайни насъждения и други подобрения, съответстваща на част от ПИ № 510.667 /по ПКП/;
  2. Заповед № 134/09.10.2020 г. оценката на създаданите трайни насъждения и други подобрения, съответстваща на част от ПИ № 510.741 /по ПКП/;

 

В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в сградата на Община Аксаково и на електронната страница на Община Аксаково се предоставя възможност заинтересованите лица да се запознаят с горепосочените заповеди.

 

 

На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от 14 дни мога да правят писмени искания и възражения.

 

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.