Новини
Заповед за отмяна на воден режим - с.Доброглед
16.10.2020
З А П О В Е Д
 
№ 783
гр. Аксаково, 16.10.2020г.

 

Във връзка с писмо изх. № ИП-1276/07.10.2020г. от Управителя на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, регистрирано под Наш вх. № 2600-1007/09.10.2020г., предвид наличните водни количества и намаленото потребление на питейна вода от 01.10.2020г., на основание чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 

   Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Отменям изцяло своя Заповед № 584 от 10.08.2020г., с която е въведен временен режим във водоснабдяването и временни ограничения във водоползването на вода за питейно-битови нужди на територията на с.Доброглед и СО „Доброгледски лозя“, община Аксаково.

 

ІІ. Възлагам на Янка Павлова – кметски наместник на с.Доброглед, община Аксаково, да информира по подходящ начин за отмяната на режима във водоснабдяването и ограниченията във водоползването населението, засегнато от тях.

 

III. Копие от настоящата заповед да се приложи за сведение към моя Заповед № 584 от 10.08.2020г.

 

  1. Настоящата заповед влиза в сила от датата на издаването й.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Красимира Дянкова – Зам.-кмет на Община Аксаково.

 

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Аксаково и на таблото за обяви в сградата на кметство с. Доброглед, община Аксаково.

 

Копие от заповедта  да се връчи за контрол на инж. Красимира Дянкова – Зам.-кмет на Община Аксаково, за сведение на Руска Илиева – Зам.-кмет на Община Аксаково, Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково и Димитър Димитров – Началник отдел ПБЗНОРК, за сведение и изпълнение на Янка Павлова – кметски наместник на с.Доброглед, община Аксаково и Валентин Вълканов - Управител на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

 

 

 

                                                                                                                                                         

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.