Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
13.10.2020
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
 
УВЕДОМЯВА СЕ
КРАСЕН ЯНКОВ АНДОНОВ
УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №79
ЕТ. 9, АП. 40
ГР. ВАРНА

 

       Че с Договор № 168/29.12.1989 г. за отстъпено право на строеж върху държавна зема, Председателя на ИК на ОНС, е отстъпил право на строеж за изграждане на сграда в УПИ VIII, кв. 32 по регулационния план на с. Яребична, община Аксаково, област  Варна, съответстващ на ПИ с идентификатор № 87518.501.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Яребична, община Аксаково, област  Варна, актуван с АОС № 6869/02.03.2020 г.

      При извършена проверка на място от служители на Дирекция ОСССК се установи, че строителството в имота не е реализирано, за което е съставен констативен протокол от 30.07.2020 г.

      Съгласно точка 4, подточка „а“ от същият договор, е следвало да изградите строежа в 5 /пет/ годишен срок, от датата на сключване на договора, като в противен случай отстъпеното право ще бъде отнето.

       Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за собствеността и съгласно точка 4, пдточка „а“ от Договор    № 168/29.12.1989 г., правото на ползване се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не е упражнено в продължение на 5 /пет/ години.

      С оглед изложеното по-горе, Ви уведомявам, че Община Аксаково счита отстъпеното право на строеж за изграждане на сграда върху  терен – частна общинска собственост, находящ се в с. Яребична, община Аксаково, област Врана, актуван с АОС № 6869/02.03.2020 г. за погасено считано от 31.08.2020 г.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.