Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
07.10.2020

ОБЯВА

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на община Аксаково, в частност но с. Изворско, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково.

В имота, предвиден за изграждане на детската градина има съществуваща такава, която е въведена в експлоатация през 1970г. Съгласно заключение от извършеното обследване на сградата се счита, че същата е негодна за експлоатация.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се изгради нова сграда за детска градина. Новопроектираната сграда ще е ситуирана в севороизточната част на УПИ-IV, при спазване на изискванията на проектиране и действащите нормативи за отстояния от границите на имота.

Конструкцията на сградата ще е стомонобетонна, монолитна, с вертикално носещи елементи – стоманобетонни греди и колани. Външните ограждащи стени ще са двуслойни – тухла отвътре с топлоизолация отвън. Вътрешните преградни стени ще са от тухла. Покривът на сградата ще е плосък, топло и шумоизолиращ, покрит с битумна хидроизолация.

Сградата ще се състои от:

  • Полуподземен етаж, състоящ се от инсталационно помещение, умивалня и WC. Достъпът е осигурен посредством външно стълбище от към дворното пространство.
  • Детската градина ще е от две групи, като за всяка от тях ще има отделен филтър-гардероб, занималня, умивалня и тоалетна, помещение за разливане на храна и спално помещение.

ИП ще се реализира в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, общ. Аксаково, собственост на общината.

Имота не е  разположени в защитена територия по смисъла на закона за Закона за защитените територии. Терените не засягат елементи на НЕМ, най-близко разположените защитени зони са „Батова” и „Долината на река Батова“. В близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Реализацията на ИП няма да окаже трансгранично въздействие.

Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура.

По време на строително-монтажните работи ще се генерират: строителни отпадъци и битови, които ще бъдат третирани съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците.

При експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци, които ще постъпват в организираното сметосъбиране и сметоизвозване на община Аксаково, в частност на с. Изворско.

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.