Съобщения екология
Обявление
01.10.2020

 
     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
 


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботево, с. Водица, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Крумово, с. Любен Каравелово, с. Радево, община Аксаково, област Варна, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Николаевка, община Суворово Варна, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, с. Алцек, с. Божурово, с. Ведрина, с. Владимирово, с. Воднянци, с. Врачанци, с. Гешаново, с. Долина, с. Дончево, с. Драганово, с. Дряновец, с. Житница, с. Златия, с. Камен, с. Карапелит, с. Козлодуйци, с. Крагулево, с. Ловчанци, с. Лясково, с. Медово, с. Миладиновци, с. Ново Ботево, с. Одринци, с. Опанец, с. Орлова могила, с. Подслон, с. Полковник Иваново, с. Пчелник, с. Росеново, с. Самуилово, с. Смолница, с. Стожер, с. Тянево, с. Фелдфебел Денково, с. Хитово, с. Черна, община Добричка, област Добрич, с. Абрит, с. Александрия, с. Бистрец, с. Габер, с. Добрин, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Коритен, с. Крушари, с. Лозенец, с. Огняново, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево, с. Северняк, с. Северци, с. Телериг, община Крушари, област Добрич, с. Ангеларий, с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич, с. Голеш, с. Добруджанка, с. Каменци, с. Краново, с. Полковник Чолаково, община Кайнарджа, област Силистра.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4) и Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.