Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.09.2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-53/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 00182.510.1272 по КК на гр. Аксаково, общ. Аксаково, с.о. „Янчова поляна” за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-54/24.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150  от  ЗУТ, включващ проект за ПУП–ПЗ за имот с идентификатор 37099.501.219 по КК на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, с.о. „Лозите“ и инвестиционен проект за обект: „Вилна сграда“. 

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.