Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
23.09.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-46/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-85,86 в кв.12 по регулационния план на с.Кичево, общ.Аксаково / имот с идентификатор 37099.505.153 по КК на с.Кичево/, с цел делба на имота и установяване на режим на застрояване на имота за зона „Жм”.


            Заповед  №ЗД-47/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ проект за ПУП–парцеларен план за кабелна линия за захранване на имот с идентификатор 00182.9.63 по КК на з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково и инвестиционен проект за обект: „МТТ 100кVА-20/0.4кV (с монтаж на ТМ 1x63кVА) в ПИ с идентификатор 00182.9.63 по КК на гр.Аксаково и захранен с кабелна линия СрН от ВЕЛ 20кV „Аксаково“ до нов МТТ“.


            Заповед  №ЗД-48/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.501.286 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково, с.о. „Лозите”, за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.  


            Заповед  №ЗД-49/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.600.155 по КК на с.Кичево, общ. Аксаково, с.о. „Черноморска панорама”, с цел установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-50/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №501.1254 по ПНИ на с.о. „Доброгледски лозя”, з-ще с.Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна, за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-51/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 00182.549.158 по КК на гр.Аксаково, общ. Аксаково, с.о. „Ментеше”, за установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-52/21.09.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №501.1422 по ПНИ на местност „Кум тепе”, з-ще гр.Аксаково, общ. Аксаково, с цел установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.  


 

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                             ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.