Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
17.09.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.81/15.09.2020 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е изложен приетият с протокол №42 от 17.07.2020 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ проект за изменение на ПНИ на местност „Кум тепе“, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта относно поземлен имот (стар) №51 по ПКП и новообразуван имот №501.1660 по ПНИ, в изпълнение на влязло в законна сила на 21.03.2010 г., решение №2196/29.10.2010 г., по адм. дело №630/2010 г. г. на Административен съд Варна и на влязло в законна сила на 18.02.2009 г., решение №48/13.01.2009 г., по адм.дело №2725/2007 г. на Административен съд Варна.

На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.       

Съгласно разпоредбите на чл.28б, ал.6 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена от областния управител, в която се включват представители на службата по кадастъра, на областната дирекция "Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация и на техническата служба на общината, разглежда постъпилите писмени искания и възражения.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ                       

 

 

инж. МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.