Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
17.09.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.81/15.09.2020 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е  изложен приетият с протокол №43 от 23.07.2020 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед №РД-16-7706-192/15.09.2016 г. на областния управител на област с административен център Варна, проект за изменение на ПНИ на СО „Доброгледски лозя“, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти №501.131, 501.133, 501.134 и 501.2047, в изпълнение на влязло в законна сила на 05.06.2019 г., решение №5293/18.12.2017 г., по адм. дело №2414/2017 г. г. на Районен съд Варна.

На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.       

Съгласно разпоредбите на чл.28б, ал.6 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена от областния управител, в която се включват представители на службата по кадастъра, на областната дирекция "Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация и на техническата служба на общината, разглежда постъпилите писмени искания и възражения.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ                       

 

 

инж. МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.