Новини
Съобщение - 4 плана землище Осеново
11.09.2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикувани обяви в ДВ бр.80/11.09.2020 г. в сградата на община Аксаково, област Варна /1 етаж, в зала „Социални услуги на едно гише“/ и сградата на кметство с.Осеново са изложени, приетите помощни планове и плановете на новообразуваните имоти на:

местност „Кариерата“(Шейтана), кадастрален район №133– земеделска земя,

част от СО „Могилите“(м-ст „Колколука“), кадастрален район 129,

на част от СО „Могилите“(м-ст „“Могилата“), кадастрален район 142,

на част от СО „Черноморска панорама“ (м-ст „Студена вода“ и м-ст „Перчемлията“), кадастрални райони №124 и №125,

всички в землище с.Осеново (ЕКАТЕ 54145), община Аксаково, област Варна.

            На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения  по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.        Съгласно разпоредбите на чл.28б, (6) от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена от областния управител, в която се включват представители на службата по кадастъра, на областната дирекция "Земеделие", на общинската служба по земеделие, на областната администрация и на техническата служба на общината разглежда постъпилите писмени искания и възражения.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.