Новини
Обнародвана заповед №РД-20-7706-140/30.07.2020г. на областен управител на област с административен център Варна
11.09.2020С Ъ О Б Щ E Н И Е

 

Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 76 от 28.08.2020 г. е обнародвана заповед  №РД-20-7706-140/30.07.2020г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията е одобрен план на новообразуваните имоти на селищно образувание  местност „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:

В изпълнение на влязло в законна сила на 01.11.2010 г. Решение № 1913/13.11.2009 г. по адм.дело № 2539/2007 г. на Административен съд – Варна, и влязло в законна сила на 18.05.2009 г. Решение № 1563/24.11.2008 г. по адм.дело № 2542/2007 г. на Административен съд Варна:

В ПКП се извършват следните промени:

Стар имот №456 става с площ от 2074 кв.м и като собственик вместо Тодорка Панайотова Божкова се вписват наследниците на Тодорка Панайотова Божкова с решение №11684 от 30.05.1995 г. на ПК - Аксаково.

За стар имот №468 с площ 3463.767 кв.м ( закръглено 3464 кв.м) като собственик вместо Жеко Петров Ганев се вписват наследниците на Жеко Петров Ганев с решение №11688/30.05.1995 г. на ПК - Аксаково.

В ПНИ се извършват следните промени:

Новообразуван имот №378 става с площ от 1715.73 кв.м ( закръглено 1716 кв.м) и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Тодорка Панайотова Божкова с документ за собственост: решение №11684 от 30.05.1995 г. на ПК - Аксаково.

Новообразуван имот №379 става с площ от 1361.32 кв.м ( закръглено 1361 кв.м) и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Жеко Петров Ганев с документ за собственост: решение №11688/30.05.1995 г. на ПК - Аксаково.

Новообразуван имот №9510 става с площ от 3497.01 кв.м ( закръглено 3497 кв.м), запазва се НТП: улици и собственик Община Аксаково.

Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд Варна в 14-дневен срок от обнародването й в Държавен вестник.

 

 

От общинска администрацияТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.