Съобщение за заседание на ПК 17.09.20г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 1. На 17.09.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/09.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/08.09.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 1045 кв.м. ид. части от новообразуван имот № 500.337, целият с площ 2696 кв.м., находящ се в местност „Старите лозя“ землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-386/08.09.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на поземлен имот с идентификатор 30363.17.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Засмяно, община Аксаково, област Варна, целият с площ 11 227 кв.м.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-387/08.09.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на поземлен имот с идентификатор 31334.14.15 по КККР на с. Зорница, община Аксаково, област Варна, местност „Парцелите“, начин на трайно ползване – нива, целият с площ 34 834кв.м и поземлен имот с идентификатор 31334.15.70 по КККР на с. Зорница, община Аксаково, област Варна, местност „При корията“, начин на трайно ползване – нива, целият с площ 151 505 кв.м.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-388/08.09.2020г., относно: относно: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ: Сграда с идентификатор 32278.16.95.1, предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, на един етаж, със застроена площ 97 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 32278.16.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Игнатиево, община Аксаково, целият с площ 183 кв.м.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-389/08.09.2020г., относно: Отдаване под наем на лекарски кабинет с обща площ от 37.80 кв.м., находящ се в УПИ I-поща и ФЗП, кв. 3 по действащия план на с. Въглен, община Аксаково, лекарски кабинет с обща площ от 17,31 кв.м.,  находящ се в УПИ II – за читалище, кв. 12 по действащия план на с. Изворско, община Аксаково, лекарски кабинет с обща площ 64,28 кв.м., находящ се в УПИ Х-„кметство, поща“, кв. 2 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, лекарски кабинет с обща площ 106,90, находящ се в УПИ II - „здравен дом“, кв. 22 по действащия план на с. Любен Каравелово, община Аксаково и лекарски кабинет с обща площ 26,67 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 54145.502.423 по КККР на с. Осеново, община Аксаково.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-390/08.09.2020г., относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ: обособена част с площ 12.00 кв.м. във фоайето на сграда – Училище на четири етажа, със застроена квадратура 650 кв.м., изградена в УПИ І- „за средно училище“, кв. 27, по плана на гр. Аксаково, община Аксаково.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-391/08.09.2020г., относно: Съгласие за заличаване на сгради в поземлен имот с идентификатор 31334.501.199 по КККР на с. Зорница, община Аксаково.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-392/08.09.2020г., относно: Съгласие за реконструкция на покрив на жилищна сграда в имот частна общинска собственост, находяща се УПИ V-863, кв. 60 по плана на гр. Аксаково.

 

 

Време за дезинфекция: 14:30 – 14:40 часа 1. На 17.09.2020г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-374/01.09.2020г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-375/01.09.2020г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.

 

 

 

 

 

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене