Новини
Уведомление
01.09.2020
 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА        

 

Община Аксаково, област Варна на основание чл. 198, ал. 5 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №591 от 14.08.2020 г. на Кмета на община Аксаково, за изменение на негова Заповед № 515/06.08.2019г. за налагане на строителна забрана на основание чл. 198, ал.1, ал.2, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, съгласно която се налага строителна забрана за цялата територия на гр.Аксаково, в обхвата на действащия ЗРП на населеното място. 

         На основание чл.198, ал.4 от ЗУТ, строителната забрана спира прилагането на влезлия в сила подробен устройствен план (ПУП) за частите на територията, за които се отнася, с изключение на :

         - ПУП в частта имоти, за които към датата на датата на влизане в сила на настоящата заповед са налице издадени разрешения за строеж за реализацията на бъдещи инвестиционни намерения,инвестиционни проекти предвиждащи изграждането на техническа и/или инженерна инфраструктура, както и за строителството на еднофамилни жилищни сгради и необходимото за тяхното функциониране допълващо застрояване;

         - ПУП за прилагане на допуснатите със Заповед и/или Решение на Общински съвет Аксаково проекти за изменение на действащия план;

         - ПУП в частта за имоти, в които се предвижда извършването на строителство без необходимост от издаване на разрешение за строеж по смисъла на чл.151, ал.1 от ЗУТ;

         - ПУП в частта за имоти, за които към датата на датата на влизане в сила на настоящата заповед са налице започнати производства по издаване на разрешения за строеж. За „започнато производство по издаване на разрешения за строеж“ по смисъла на тази заповед се счита денят на подаването на заявление за издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Аксаково. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван и/или одобрен от Главния архитект на Община Аксаково инвестиционен проект

         - Възможност за допускане и реализиране на строителство в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV-1787, кв.112 и урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-2121,941, кв.81, и двата имота по плана на гр.Аксаково.

         Съгласно чл. 198, ал. 5 ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана по реда и условията на чл.215 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването и в „Държавен вестник“ /бр.77 от 01.09.2020г./ чрез община Аксаково пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.