Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.08.2020

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-43/20.08.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ  план-схема за кабелна линия и инв. проект за обект:“Въздушно кабелно ел. захранване 0.4кV със 9 нови СБС от съществуващ СБС, част от мрежата на ТП 2 Яребична до УПИ ХVІІІ-207в кв.38 и пред УПИ ХVІ-207 в кв.39 с.Яребична“. 


            Заповед  №ЗД-44/27.08.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ №501.421 по ПНИ на с.о. „Доброгледски лозя”, з-ще с.Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна, предвиждащ установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов”.


            Заповед  №ЗД-45/27.08.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ  план-схема за кабелна линия и инв. проект за обект: „БКТП 20/0.4кV, 1000кV с монтаж на трансформатор 630кV в ПИ с идентификатор 37099.45.153 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, изграждане на кабелна линия 20кV от съществуващ СРС на ВЕЛ 20кV, извод „Осеново“ в с.Кичево до нов трафопост“. 

 

Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.