Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

 

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 14/27.08.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

 

  • Решение № 14.15./ 27.08.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 135, ал. 2 от с.з, Общински съвет – Аксаково 

РЕШИ :

  1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 27 и улица м/у О.Т.32-О.Т.33-О.Т.35-О.Т.34 (имот с идентификатор 37099.505.582 по КККР на с. Кичево) предвиждащ обособяване на нов УПИ ХІІІ - „за общ. обслужване“.
  2. Одобрява представената скица - предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с. Кичево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 27 и улица м/у О.Т.32-О.Т.33-О.Т.35-О.Т.34 (имот с идентификатор 37099.505.582 по КККР на с. Кичево), предвиждаща обособяване на нов УПИ ХІІІ - „за общ. обслужване“.
  3. Планът да бъде разработен в цифров и графичен вид. Да се представи в оригинал на недеформируема прозрачна основа и в цифров вид на технически носител – cad/а и dwg формат, в координати, в които е изработен плана и БГС 2005. Същият  да бъде придружен  с  планове-схеми за водоснабдяване, канализация, електрификация и при необходимост с план-схеми за комуникационно-транспортната мрежа и др. съгласно изискванията на чл. 108, ал. 2  от ЗУТ.  Да се представи становище от РИОСВ.

  Проектът за ПУП да бъде съобразен с предписанията описани в писмо изх. №1805/ 23.07.2020г. на „В и К - Варна“ ООД и в писмо изх. №К-EDN-4217#1/28.07.2020г. на „Електроразпределение Север“ АД. 

 На основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на населеното място в обхвата на допуснатата разработка за срок не по-дълъг от една година.

 Проектът да се изработи като окончателен проект, който до бъде внесен в срок до една година след датата на издаване на настоящото решение.     

  1. На основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ спира прилагането на действащия план на населеното място в обхвата на допуснатата разработка.
  2. Настоящото решение да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

 

 

  • Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

 

                             

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 


Търсене