Съобщение за заседание на ПК - 20.08.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 1. На 20.08.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-340/11.08.2020г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2020/ 2021 година.

 

 

Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа

 

 

 

 1. На 20.08.2020г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-337/08.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-345/12.08.2020г., относно: Одобрявяне на годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. в горите, собственост на община Аксаково.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-324/07.08.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на имот УПИ І /едно римско/ „общински“ в кв. 23 по действащия план на с. Доброглед, община Аксаково, целият с площ 893
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-338/11.08.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на имот с идентификатор 32278.27.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Игнатиево, Община Аксаково, целият с площ 7 864 кв.м.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-347/13.08.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Аксаково, община Аксаково.
 6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-339/11.08.2020г., относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на имот с идентификатор 12406.39.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Въглен, община Аксаково, местност „Габарите“, целият с площ 3 000 кв.м.
 7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-329/10.08.2020г., относно: Съгласие за одобряване на проект за нанасяне на сграда в кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Доброглед, община Аксаково, област Варна.
 8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-341/11.08.2020г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план на с. Кичево, общ. Аксаково
 9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-331/10.08.2020г., относно Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка за имот с идентификатор 32278.50.5 по КК на гр. Игнатиево, общ. Аксаково по заявление на „АЛД-Паркове и градини“ ЕООД, чрез пълномощник Георги Михайлов.

 

Време за дезинфекция: 15:00 – 15:15 часа 1. На 20.08.2020г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-333/10.08.2020г., относно: Разглеждане и приемане  на  годишния   отчет  за  изпълнението  на  бюджета  на  Община  Аксаково  за  2019 г.
 2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-334/10.08.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.06.2020г.
 3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-343/11.08.2020г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2020г.
 4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-321/03.08.2020г., относно: Изпълнение на проект "Ремонт и реконструкция на съществуващо читалище в УПИ V-1, кв. 11, по плана на с. Яребична, общ. Аксаково" финансиран по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, включена в  Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-344/12.08.2020г., относно: Разходване на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за прилагането на мерки по чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/

Търсене